Privātuma politika

Vēlamies Jūs informēt par SIXT apstrādāto datu veidiem  sniedzot pakalpojumu SIXT+ un par šādas datu apstrādes mērķiem. Vēlamies Jūs arī informēt par svarīgiem datu aizsardzības tiesiskajiem aspektiem, piemēram, par Jūsu tiesībā

A: Datu pārzinis

Par datu apstrādi atbildīgā persona (pārzinis) ir SIA TRANSPORENT, reģ. Nr. 40003722171, adrese: Malduguņu iela 2, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 (turpmāk tekstā – arī SIXT). Ja Jums ir jautājumi par datu aizsardzību, lūdzu, nosūtiet tos uz šādu e-pasta adresi: gdpr@sixt.lv

B: Saistībā ar mūsu pakalpojumu SIXT+ var tikt apstrādātas šādas personas datu kategorijas:

 • Pamatdati: Tie ietver, piemēram, personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus.
 • Saziņas dati: Tie ietver, piemēram, personas tālruņa numuru, e-pasta adresi,  kā arī sakaru saturu (piemēram, e-pastus, vēstules, balss saziņas ierakstus)
 • Līguma dati: Līguma dati, kas ietver, piemēram, pakalpojuma sniegšanas informāciju (transportlīdzekļa kategoriju, saņemšanas un atpakaļ atdošanas datumus, saņemšanas un atpakaļ atdošanas filiāli, rezervētos papildu, pakalpojumus), pakalpojuma līguma numuru, autovadītāja apliecības datus, autovadītāja, apliecības fotoattēlu, Jūsu pakalpojuma sniegšanas ietvaros izmantotā transportlīdzekļa numurzīmes, kā arī informāciju par klientu lojalitātes un partneru programmām.
 • Finanšu dati, piemēram, kredītkaršu dati
 • Brīvprātīgie dati: Tie ir dati, ko sniedzat mums brīvprātīgi, bez mūsu skaidra pieprasījuma, tie ietver tādu informāciju kā Jūsu vēlmes attiecībā uz transportlīdzekļa aprīkojumu un kategoriju.
 • Īpašas datu kategorijas: Ja notiek negadījums, automobilis tiek bojāts vai notiek līdzīgs incidents, mēs apstrādājam datus, kas attiecas uz attiecīgā notikuma gaitu un nodarīto kaitējumu. Šos datus var sniegt klienti, pasažieri vai cietušās personas. Šādos apstākļos apstrādātie dati var ietvert ar veselību saistītus datus, piemēram, datus par traumām, alkohola līmeni asinīs, braukšanu narkotisko vielu reibumā un tamlīdzīgi
 • Trešo pušu dati: Ja Jūsu transportlīdzekļa izmantošanas pakalpokjuma ietvaros Jūs sniedzat trešo personu personas datus (piemēram, ģimenes locekļu, otra autovadītāja, pasažieru), mēs apstrādāsim arī šos datus
 • Atrašanās vietas dati: Atrašanās vietas dati ir dati, kurus mēs varam apstrādāt, izmantojot transportlīdzeklī esošos telemātikas risinājumus.

C: Juridiskais pamats datu apstrādei SIXT

Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmais teikums: Saskaņā ar šo noteikumu Jūsu personas datu apstrāde ir likumīga, ja un tādā apmērā, kādā Jūs esat piekritis šādai apstrādei. Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmais teikums: Saskaņā ar šo noteikumu Jūsu personas datu apstrāde ir likumīga, ja šāda apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā Jūs esat puse, vai arī lai veiktu pasākumus pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (piemēram, veicot pieprasījumu attiecībā uz pakalpojuma SIXT+ izmantošanu). Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta 1. punkta c) apakšpunkta pirmais teikums: Saskaņā ar šo noteikumu Jūsu personas datu apstrāde ir likumīga, ja šāda apstrāde nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kurš SIXT ir saistošs. Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta pirmais teikums: Saskaņā ar šo noteikumu apstrāde ir likumīga tikai tad, ja apstrāde nepieciešama pārziņa, t. i., SIXT, vai trešo pušu likumisko interešu ietvaros, izņemot, ja datu subjekta pamattiesības un brīvība ir svarīgāka nekā šādas intereses. GDPR 9. panta 2. punkta f) apakšpunkts: Saskaņā ar šo noteikumu dažas īpašas kategorijas personas datus var apstrādāt, ja ir nepieciešama, piemēram, apstrāde, lai ierosinātu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības. Šīs īpašās personas datu kategorijas ietver datus par datu subjektu veselību

D: Par datu apstrādes mērķiem SIXT

1. Transportlīdzekļu noma atbilstoši  pakalpojuma SIXT+ nosacījumiem

Datu apstrādes nolūki

Mēs apstrādājam Jūsu pamatdatus, komunikācijas datus, līguma datus, finanšu datus un visus datus, kurus esat iesniedzis brīvprātīgi, lai izpildītu Jūsu atrunas un atvieglotu pakalpojuma SIXT+ līguma noslēgšanu un īstenošanu. Mēs turklāt izmantojam pamatdatus, komunikācijas datus un līguma datus klientu apkalpošanas mērķiem, piemēram, lai apstrādātu jebkādas sūdzības vai izmaiņas pakalpojuma nodrošināšanā, par kurām Jūs ar mums esat sazinājies.

Mums ir juridisks pienākums noziedzīgu nodarījumu novēršanas un izmeklēšanas nolūkos salīdzināt Jūsu pamata un saziņas datus ar mūsu rīcībā esošajiem oficiālajiem likumpārkāpēju sarakstiem. Šāda salīdzināšana arī palīdz novērst draudus un atvieglot valsts iestāžu kriminālvajāšanu. Turklāt mēs izmantojam Jūsu datus Jūsu un mūsu drošībai, piemēram, lai izvairītos no maksājumu noklusējuma un novērstu īpašumtiesību pārkāpumus (jo īpaši krāpšanu, zādzību, piesavināšanos).

Sniedzot  pakalpojumu SIXT+ mēs izmantojam tehnoloģiju, kas pārbauda ID dokumentu autentiskumu (īpaši vadītāja apliecību) un ieraksta datus elektroniski, nevis manuāli.

Kad abas līgumslēdzējpuses ir izpildījušas savas saistības saskaņā ar pakalpojuma SIXT+ līgumu, Jūsu pamatdati, finanšu dati un līguma dati tiks saglabāti līdz likumā noteiktā saglabāšanas perioda beigām.

Iepriekšminētās apstrādes juridiskais pamatojums GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmais teikums attiecas uz datu apstrādi tiktāl, ciktāl tas nepieciešams,lai īstenotu atrunas, noslēgtu un izpildītu līgumus un klientu attiecību vajadzībām. GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta pirmais teikums attiecas uz datu apstrādi, ciktāl tas nepieciešams, lai norēķinātos attiecībā uz trešajām personām, lai aizstāvētu savas prasības, lai mazinātu riskus un novērstu krāpšanu. GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkta pirmais teikums attiecas uz datu apstrādi, ciktāl tas vajadzīgs noziedzīgu nodarījumu atklāšanai, novēršanai un izmeklēšanai, transportlīdzekļu vadītāja apliecības datu pārbaudei un uzglabāšanai, kā arī lai ievērotu komerciālo un nodokļu tiesību saglabāšanas periodus. Likumiskās intereses, ciktāl GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts attiecas uz attiecīgo apstrādes veidu

Mūsu likumiskās intereses izmantot Jūsu personas datus, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus un klientu apkalpošanu, ir balstītas uz to, ka mēs vēlamies piedāvāt vislabākos pakalpojumus un ilgtspējīgi uzlabot klientu apmierinātību. Ciktāl datu apstrāde nepieciešama, lai veiktu analīzi, lai novērstu zaudējumus mūsu uzņēmumam un mūsu transportlīdzekļiem, mūsu likumiskās intereses ir nodrošināt norēķinu drošību un novērst tādus nelabvēlīgus ekonomiskus apstākļus kā tie, kas rodas no nesamaksāšanas vai mūsu transportlīdzekļa nozaudēšanas.

Saņēmēju kategorijas

Iepriekš aprakstītajos nolūkos mēs atklājam Jūsu datus šādiem adresātiem: IT pakalpojumu sniedzēji, zvanu centri, datu apkopošanas uzņēmumi, finanšu pakalpojumu sniedzēji, kredīta aģentūras, SIXT grupas uzņēmumi.
Mūsu krāpšanas novēršanas pasākumu ietvaros mēs arī nosūtām personas datus trešajām personām, kuras ir cietušas krāpšanā vai atrodas riskā zonā, situācijās, kad trešās personas ir cietušas vai varētu būt apdraudēt.

2. Zaudējumi, nelaimes gadījumi, administratīvie pārkāpumi

Datu apstrādes nolūki

Ja atklājat bojājumus mūsu transportlīdzekļiem, ja Jūs vai kāda cita persona rada/izraisa šādu bojājumu vai ja Jūs vai kāda cita persona ir iesaistīta negadījumā ar kādu no mūsu transportlīdzekļiem, mēs apstrādāsim Jūsu pamatdatus, sakaru datus, līgumu datus, finanšu datus un, ja piemērojams, datus par veselību šādu nolūku ietvaros:

 • Klientu apkalpošanas nodrošināšana bojājumu gadījumos;
 • Prasību apmierināšana;
 • Negadījumu rezultātā radušos zaudējumu apstrāde (apstrāde, pamatojoties uz informāciju, ko sniedzat;
 • Jūs un trešās personas, piemēram, policija, iecinieki utt.)

Tas ietver iepriekš minēto datu kategoriju apstrādi prasījumu apmierināšanai, piemēram, attiecībā uz Privātuma politika apdrošināšanas sabiedrībām. Strādājot ar zaudējumiem un nelaimes gadījumiem, mēs apstrādājam arī Jūsu pamatdatus, saziņas datus un līguma datus, lai sniegtu zaudējumu atlīdzināšanas pakalpojumus. Mēs apstrādājam arī Jūsu pamatdatus, saziņas datus un līguma datus, lai izpildītu juridiskās saistības (piemēram, sniedzot informāciju izmeklēšanas iestādēm). Ja kompetentajām iestādēm rodas aizdomas, ka ar kādu no mūsu transportlīdzekļiem ir izdarīts administratīvs vai noziedzīgs nodarījums, mēs apstrādāsim ne tikai tos Jums piederošos pamatdatus, kurus mēs esam glabājuši, bet arī datus, kurus mums nodevušas kompetentās iestādes.

Mēs apstrādājam arī Jūsu pamatdatus, sakaru datus, finanšu datus, līguma datus un, ja nepieciešams, datus par veselību, lai atbalstītu un aizstāvētu visas pretenzijas, kuras pret Jums varētu rasties, piemēram, prasības, kas radušās nesamaksāšanas vai mūsu automobiļiem radītā kaitējuma dēļ.

Apstrādes juridiskais pamatojums

GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmais teikums attiecas uz datu apstrādi, lai pārvaldītu sūdzības, sniedzot klientu pakalpojumus zaudējumu gadījumos un apstrādājot negadījumos radušos zaudējumus.
GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkta pirmais teikums attiecas uz datu apstrādi, lai apstrādātu negadījumos radušos zaudējumus.
GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta pirmais teikums attiecas uz datu apstrādi, lai apmierinātu prasības, aizstāvētu pret Jums iespējamās pretenzijas un apstrādātu prasības saistībā ar administratīvajiem pārkāpumiem.
GDPR 9. panta 2. punkta f) apakšpunkts attiecas uz veselības datu apstrādi, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.

Likumiskās intereses, ciktāl GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta pirmais teikums attiecas uz attiecīgo apstrādes veidu. Mūsu likumiskās intereses, izmantojot Jūsu personas datus, lai izskatītu un aizstāvētu jebkādas prasības, kuras mums varētu rasties pret Jums, ir balstītas uz mūsu vēlmi novērst zaudējumus mūsu uzņēmumam un nodrošināt, ka mēs varam apkalpot mūsu klientus ar nebojātiem transportlīdzekļiem. Turklāt mums saskaņā ar mūsu līgumattiecībām ar trešajām pusēm (piemēram, apdrošināšanas kompānijām) ir pienākums apstrādāt Jūsu datus prasījumu apmierināšanai. Mūsu likumiskās intereses šajā ziņā ir nodrošināt mūsu līgumisko uzticību.

Saņēmēju kategorijas

Iepriekšminētajos nolūkos mēs atklājam Jūsu personas datus šādiem saņēmējiem: valsts iestādes (izmeklēšanas iestādes, pārvaldes iestādes, policijas iestādes), kolektīvā pārvaldījuma uzņēmumi, eksperti, palīdzības pakalpojumu sniedzēji, advokāti un apdrošināšanas sabiedrības

3. Savienoti transportlīdzekļi

Datu apstrādes nolūki

SIXT transportlīdzekļiem var būt tā saucamās „savienoto transportlīdzekļu” funkcijas, kas ļauj apstrādāt atrašanās vietas datus, kā arī informāciju par transportlīdzekļa statusu, piemēram, transportlīdzekļa bloķēšanu, transportlīdzekļa ātrumu, sensoru statusu un drošības sistēmu (piemēram, gaisa spilvenu) aktivizēšanu. Šie dati tiek apstrādāti tikai, lai novērstu īpašuma tiesību pārkāpumus, ja transportlīdzeklis netiek atdots pakalpojuma SIXT+ līgumā  noteiktajos gadījumos vai tiek izmantots ārpus līgumā noteiktā reģiona (kā arī pie robežas vai ostas zonās), un lai noteiktu, pārbaudītu un izmeklētu automobiļu bojājumus un negadījumiem.

Apstrādes juridiskais pamatojums

Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta pirmais teikums. Likumiskās intereses, ciktāl GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta pirmais teikums attiecas uz attiecīgo apstrādes veidu.
Mūsu likumīgās intereses izmantot Jūsu personas datus, lai novērstu īpašuma tiesību pārkāpumus un noteiktu, pārbaudītu un izmeklētu automobiļu bojājumus un negadījumus, ir aizsargāt mūsu transportlīdzekļu parku un mūsu līgumiskās un ārpuslīgumiskās tiesības.

Saņēmēju kategorijas

Konkrētām valstīm un automobiļu kategorijām mēs sadarbojamies ar ģeolokalizācijas pakalpojumu sniedzējiem, lai novērstu īpašuma tiesību pārkāpumus

4. Apstrāde, pamatojoties uz likumā paredzētajiem noteikumie

Datu apstrādes nolūki

Mēs apstrādājam Jūsu pamatdatus, saziņas datus, līguma datus un finanšu datus, lai izpildītu juridiskās saistības, kas attiecas uz SIXT. Tās pieprasa, lai mēs apstrādātu datus, piemēram, lai izpildītu pienākumus attiecībā uz informācijas izpaušanu iestādēm un izpildītu apstrādes prasības, kas noteiktas tirdzniecības un nodokļu tiesību aktos (piemēram, grāmatvedības dokumentu un grāmatvedības ierakstu saglabāšanas periods).

Apstrādes juridiskais pamatojums

Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta 1. punkta c) apakšpunkta pirmais teikums

Saņēmēju kategorijas

Iestādes var pieprasīt, lai mēs izpaustu Jūsu datus iepriekšminētajiem mērķiem.

5. Sīkdatnes

Datu apstrādes nolūki

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantoti sīkfaili. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek kopēti no tīmekļa servera uz cieto disku. Sīkfaili ietver informāciju, ko vēlāk var lasīt tīmekļa serveris domēna ietvaros, kurā Jums tika piešķirts sīkfails. Sīkfaili nevar izpildīt nekādas programmas vai inficēt datoru ar vīrusiem. Mūsu izmantotie sīkfaili neietver personas datus, tie nav saistīti ar šādiem datiem.
Sīkāku informāciju par sīkfailiem un to deaktivizēšanu var atrast attiecīgās tīmekļa vietnes sīkfailu politikā (pieejama, izmantojot saiti attiecīgā sīkfaila reklāmkarogā un izvēlnes punktā "Privātuma politika")

Apstrādes juridiskais pamatojums

Šādas datu apstrādes juridiskais pamats ir izklāstīts GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmajā teikumā (iepriekšēja apstrāde) un
f) apakšpunktā, ciktāl tiek apstrādāti personas dati.
Likumiskās intereses, ciktāl GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts attiecas uz attiecīgo apstrādes veidu
Mūsu likumīgās intereses apstrādāt Jūsu personas datus, izmantojot mūsu vietni, ir balstītas mūsu vēlmē optimizēt mūsu piedāvājumu internetā un tādējādi piedāvāt saviem klientiem vislabākos iespējamos pakalpojumus un ilgtspējīgi palielināt klientu apmierinātīb

E: Nosūtīšana uz trešajām valstīm

Siedzot pakalpojumu SIXT+ mēs neesam paredzējuši datu nodošanu vai saņemšanu no trešajām valstīm.
Tomēr attiecīga datu apstrāde var tikt veikta gadījumā, ja Jūs esat pārkāpis pakalpojuma SIXT+ līgumā noteiktos nosacījumus, kas aizliedz ar transporta līdzekli iebraukt valstī, kas neatrodas Eiropas Savienībā. Ja tiek pārkāpts šis nosacījumus un pārkāpuma gadījumā, attiecīgajā valstī ir izdarīti likuma pārkāpumi, tad datu nodošana un uz attiecīgo valsti tiek veikta tik tālu cik tā ir nepieciešama SIXT likumisko interešu aizstāvībai.

F: Uzglabāšanas ilgums/kritēriji uzglabāšanas ilgumam

SIXT uzglabā Jūsu personas datus, līdz tie vairs nav vajadzīgi saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika savākti vai citādi apstrādāti (skat. → SIXT datu apstrādes mērķi).
Mēs nodrošināsim, ka dzēsīsim Jūsu datus 30  dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas attiecībā uz pakalpojuma SIXT+ iegādi, ja Jūsu pieteikums tiks noraidīts. Ja SIXT ir juridiski saistošs pienākums uzglabāt personas datus, tas uzglabās personas datus likumā noteiktā saglabāšanas perioda ilgumā. Komerciālo dokumentu saglabāšanas periods, kas ietver grāmatvedības dokumentus un grāmatvedības uzskaiti (ieskaitot rēķinus), ir 10 gadi. Šajā periodā Jūsu dati var būt ierobežoti izmantojami ikdienas darbībās, ja to apstrādei nav nekādu mērķu

G: Jūsu tiesības

1. Tiesības saskaņā ar GDPR 15.–18., 20. Pantu

Jums ir tiesības ar saprātīgiem intervāliem iegūt informāciju par uzglabātajiem personas datiem (GDPR 15. pants). Jūsu rīcībā esošā informācija ietver informāciju par to, vai SIXT tiek glabāti personas dati par Jums, par attiecīgo personas datu kategorijām un par apstrādes mērķiem. Pēc pieprasījuma SIXT sniegs Jums apstrādājamo personas datu kopiju. Jums ir tiesības arī pieprasīt no SIXT nepareizu Jūsu personas datu labošanu (GDPR 16. pants). Turklāt Jums ir tiesības no SIXT pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu (GDPR 17. pants). Mums ir pienākums izdzēst personas datus noteiktos apstākļos, tostarp, ja personas dati vairs nav vajadzīgi attiecībā uz mērķiem, kādiem tie tika savākti vai citādi apstrādāti, ja Jūs atsaucat piekrišanu, uz kuru balstīta apstrāde, un ja personas dati ir nelikumīgi apstrādāti.

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (GDPR 18. pants). Tie ietver apstākļus, kad Jūs apstrīdat savu personisko datu precizitāti, un pēc tam mums jāpārbauda šāda precizitāte. Šādos gadījumos mums ir jāatturas no turpmākas Jūsu personas datu apstrādes, izņemot uzglabāšanu, kamēr jautājums nav precizēts.

2. Nav līgumisku vai juridisku pienākumu sniegt datus/sekas, ja dati nav izsniegti

Jūs neesat līgumiski vai juridiski saistīts sniegt mums savus personas datus. Tomēr ņemiet vērā, ka Jūs nevarat ar mums noslēgt pakalpojuma SIXT+ izmantošanas līgumu, ja mums nav atļauts savākt un apstrādāt datus, kā tas ir nepieciešams iepriekš minētajos nolūkos (sk. → Datu apstrādes mērķi SIXT)

3. Tiesības iebilst saskaņā ar GDPR 21. pantu

Ja SIXT datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, kas ir sabiedrības interesēs vai īstenojot valsts kontroli, kas piešķirta personas datu pārzinim (GDPR 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts), vai ja tas ir nepieciešams SIXT likumīgajās interesēs, Jums ir tiesības jebkurā laikā, pamatojoties uz Jūsu konkrēto situāciju, iebilst pret datu apstrādi. SIXT tad pārtrauks apstrādi, ja vien mēs nevaram iesniegt nepārprotamu likumīgu pamatojumu šādai apstrādei, kas likumiski pārspēj apstrādes pārtraukšanas iemeslus.
Jūs varat jebkurā laikā un bez ierobežojumiem iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi tiešās reklāmas nolūkiem

4. Tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā laikā

Ja datu apstrāde SIXT ir balstīta uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt Jūsu piešķirto piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību laikā starp laiku, kad tika saņemta piekrišana, un laiku, kad tā tika atsaukta.

5. Tiesības iesniegt sūdzību

Jums ir tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādēm saskaņā ar GDPR 77. pantu

Sīkdatņu politika

Izmantojot šo mājas lapu, Jūs piekrītat, ka šajā lapā ievietotās veiktspējas/analītiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un mājas lapas darbību Jūsu apkalpošanas mērķiem.

Ja Jūs nepiekrītat šo lapā ievietoto Google Analytic sīkdatņu izmantošanai, Jūs varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, izslēgtu esošās vai vienkārši saņemtu informāciju par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz Jūsu datoru.

Kā var kontrolēt un izdzēst sīkdatnes

Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, izslēgtu esošās vai vienkārši informētu Jūs par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz Jūsu datoru. Lai to izdarītu, Jums ir jāaktivizē pārlūkprogrammā esošie norādījumi (parasti atrodas sadaļā „Palīdzība”, „Rīki” vai „Rediģēšana”). Vairāk lasiet www.aboutcookies.org.

Tomēr ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs atteiksieties vai izslēgsiet sīkdatnes, dažas tīmekļa vietņu funkcionalitātes var tikt zaudētas.

Papildus atteikuma iespējai Jūs varat tikt izslēgts no Google Analytics veiktās informācijas vākšanas, lejuplādējot un aktivizējot google Analytics pārlūkprogrammas opciju http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=de.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājas lapas apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājas lapā www.aboutcookies.org.

Google Analytics

Šajā mājaslapā tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto teksta sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu,  tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaistīs šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kas ir “Google” rīcībā. Tāpat „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju sniedz trešajām personām, ja tas ir likumā noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

Sīkdatņu veidi

Šajā mājas lapā tiek izmantotas šādas sīkdatnes, kuras nodrošina konkrētu funkciju veikšanu ar noteiktu attiecīgās  sīkdatnes ietvaros ietvertās informācijas uzglabāšanas veidu

Sīkdatnes nosaukums: _ga
Sīkdatnes tips: Analītika
Sīkdatnes apraksts: Sīkfails _ga, ko instalē Google Analytics, aprēķina apmeklētāju, sesiju un kampaņu datus, kā arī seko vietnes lietojumam vietnes analīzes pārskatam. Sīkdatne saglabā informāciju anonīmi un piešķir nejauši ģenerētu numuru, lai atpazītu unikālos apmeklētājus.
Sīkdatnes uzglabāšanas ilgums: 2 gadi

Sīkdatnes nosaukums: _gid
Sīkdatnes tips: Analītika
Sīkdatnes apraksts: Google Analytics instalētais _gid sīkfails saglabā informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto vietni, vienlaikus izveidojot analītisko pārskatu par vietnes veiktspēju. Daži no apkopotajiem datiem ietver apmeklētāju skaitu, to avotu un lapas, kuras viņi apmeklē anonīmi.
Sīkdatnes uzglabāšanas ilgums: 1 diena

Sīkdatnes nosaukums: _gat
Sīkdatnes tips: Funkcionālā
Sīkdatnes apraksts: Šo sīkfailu instalēja Google Universal Analytics, lai ierobežotu pieprasījumu skaitu un tādējādi ierobežotu datu vākšanu vietnēs ar lielu datu plūsmu
Sīkdatnes uzglabāšanas ilgums:1 minūte

Kontaktinformācija

Mājas lapas www.sixt-leasing.lv personas datu apstrādes pārzinis datu apstrādei, kas ir saistīta ar lietotāja identifikāciju e-pakalpojumu saņemšanai, vai pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai: SIA Transporent, reģistrācijas numurs 40003722171, Malduguņu iela 2, Mārupe, Mārupes nov., LV – 2167, Latvija. Jautājumu gadījumā, lūdzam, rakstīt uz e pastu: gdpr@sixt.lv

Personas datu apstrādes operators e-pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Inc., saistības attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi: šeit
Jautājumu gadījumā par sīkdatņu izmantošanu vai personas datu apstrādi, lūdzam, rakstīt uz e pastu: gdpr@sixt.lv

Ja tev ir jautājumi:

Lejuplādē SIXT+ BALTICS lietotni