Noteikumi

VISPĀRĪGIE ABONĒŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Šie vispārīgie abonēšanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk “Noteikumi”) nosaka attiecības starp dalībnieku (turpmāk – Dalībnieks), kas piekrīt izmantot abonēšanas pakalpojumu, un Pakalpojumu sniedzēju (turpmāk “SIXT”), kopā sauktas par Pusēm.
Kļūstot par Dalībnieku, jūs piekrītat, ka jums šie Noteikumi ir saistoši.

1. Definīcijas

1.1. SIXT vai Pakalpojuma sniedzējs – SIA Transporent (reģ. nr. 40003722171), Malduguņu iela 2,

1.2. Dalībnieks – juridiska vai fiziska persona, kas noslēgusi abonēšanas līgumu ar SIXT.

1.3. Vadītājs - Dalībnieks vai Dalībnieka iecelta persona, kas izmanto transporta līdzekli.

1.4. Puses – SIXT un Dalībnieks kopā (vai katrs atsevišķi – Puse).

1.5. Abonēšana - SIXT piedāvātā transporta līdzekļu nomas programma.

1.6. Mobilā lietotne - abonēšanas lietotne viedtālruņiem, planšetdatoriem un citām mobilajām ierīcēm, kas paredzēta, lai kļūtu par Dalībnieku, noslēgtu līgumu, veiktu maksājumus, pirkumus un citus darījumus, atslēgtu vai aizslēgtu transporta līdzekli.

1.7. Tīmekļa vietne – SIXT tīmekļa vietne: www.sixtplus.lv, kur sniegta informācija par abonēšanas programmu, transporta līdzekļiem un cita informācija, kas saistīta ar transporta līdzekļiem un to nomu.

1.8. Abonēšanas līgums - līgums starp SIXT un Dalībnieku par transporta līdzekļa abonēšanu, kuru var noslēgt un parakstīt elektroniski vai mobilajā lietotnē.

1.9. Līguma maksa – Komisija par abonēšanas līguma noslēgšanu.

1.10. Mēneša maksājums - ikmēneša maksa, ko Dalībnieks maksā SIXT un kuras apmērs noteikts Abonēšanas līgumā.

1.11. Abonēšanas periods - nomas period s, kurā Dalībnieks ir tiesīgs lietot transporta līdzekli, maksājot Mēneša maksājumu.

1.12. Transporta līdzeklis – jebkurš Mobilajā lietotnē vai Tīmekļa vietnē definēts sauszemes transporta līdzeklis, kas Dalībniekam tiek nodots nomā saskaņā ar Abonēšanas līgumu. Transporta līdzeklis atbilst Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas normatīvo aktu prasībām transporta līdzekļiem, kurus piedāvā tirgū vai kurus paredzēts ekspluatēt attiecīgajā teritorijā.

1.13. Transporta līdzekļa telemetrijas sistēma – Transporta līdzeklī uzstādīta elektroniska sistēma, kas:(a) izseko abonēšanas līgumā noteiktā Transporta līdzekļa atrašanās vietu, maršrutu, koordinātas, nobraukumu, virtuālo braukšanas ātrumu, akumulatora spriegumu, citus parametrus un pārsūta datus SIXT; (b) ļauj atslēgt un aizslēgt Transporta līdzekli, iedarbināt vai bloķēt Transporta līdzekļa motoru.

1.14. Pakalpojumi - Abonēšanas līgumā, Mobilajā lietotnē vai Tīmekļa vietnē uzskaitītie pakalpojumi.

1.15. OCTA – sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas valsts tiesību aktiem.

1.16. Atbildība – Dalībnieka atbildība, kas izteikta monetārā formā, par katru Transporta līdzekļa vai tā detaļu, piederumu vai papildaprīkojuma bojājumu, zādzības vai nozaudēšanas gadījumu.

1.17. Normālais nolietojums – tādu Transporta līdzekļa detaļu nolietojums, kas pakļautas dabiskam nolietojumam un kas zaudējušas darba spēju.

1.18. Noteiktais nobraukums – Abonēšanas līgumā noteiktais nobraukums kilometros, ko Dalībnieks drīkst Abonēšanas periodā nobraukt.

1.19. Papildus pakalpojumi – pakalpojumi un produkti, kurus Abonēšanas periodā var pievienot abonēšanai pēc Dalībnieka izvēles un kuriem var tikt piemērota papildus maksa.

1.20. Cenrādis – cenrādis izvēles produktiem un citām maksām, kas nav aprakstītas Noteikumos un nosacījumos. Cenrādis ir pieejams tiešsaistē, Tīmekļa vietnē.

1.21. Līguma darbības teritorija – Dalībnieks ir tiesīgs lietot Transporta līdzekli un saņemt Pakalpojumus tikai Latvijas, Lietuvas, Igaunijas teritorijās, ja vien Abonēšanas līgumā nav noteikts citādi.

1.22. Papildus vadītājs - Abonēšanas līgumā norādīta persona, kurai atļauts izmantot Transporta līdzekli.

2. Kas ir SIXT+ abonēšana?

2.1. SIXT+ abonēšana ir SIXT piedāvāta transporta līdzekļu nomas programma, kuras noteikumi un nosacījumi ir paredzēti šajos Noteikumos. Abonēšana ļauj Dalībniekam nomāt transporta līdzekļus noteiktā abonēšanas periodā, kā arī izmantot visas tālāk norādītās priekšrocības.

3. Prasības Dalībniekam.

3.1. Lai kļūtu par Dalībnieku:

     3.1.1. fiziskajai personai jāatbilst vismaz šādām prasībām:

          3.1.1.1. ir Latvijas rezidents ar derīgu pasi vai ID karti;

          3.1.1.2. ir vismaz astoņpadsmit (18) gadus vecs, ja vien tiesību aktos un/vai SIXT nosacījumos nav noteikts citādāk;

          3.1.1.3. ir derīga atbilstošas kategorijas transporta līdzekļa vadītāja apliecība, kas izdota Dalībniekam Latvijas Republikā vismaz pirms 1 (viena) gada, ar Dalībnieka fotogrāfiju, un tā nav apturēta, konfiscēta, anulēta vai ar beigušos derīguma termiņu;

          3.1.1.4. ir finanšu līdzekļi un iespējas veikt visus maksājumus no sava bankas konta vai uz Dalībnieka vārda ir bankas izsniegta derīga kredītkarte vai debetkarte (izņemot priekšapmaksas debetkartes);

          3.1.1.5. fiziskā persona pati nav iekļauta starptautisko un nacionālo sankciju sarakstos un nav saistīta ar personām, kas tajos iekļautas;

          3.1.1.6. fiziskā persona nav politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgu personu ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgiem uzņēmumiem cieši saistīta persona.

     3.1.2. juridiskajai personai jāatbilst vismaz šādām prasībām:

          3.1.2.1. ir Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums;

          3.1.2.2. uzņēmuma patiesā labuma guvēji nav politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgu personu ģimenes locekļi vai ar politiski nozīmīgiem uzņēmumiem cieši saistītas personas;

           3.1.2.3. uzņēmums un tā dalībnieki nav iekļauti un nav saistīti ar personām, kas iekļauti starptautisko un nacionālo sankciju sarakstos..

3.2. Dalībnieks piekrīt sniegt SIXT patiesu, aktuālu un precīzu informāciju, tostarp, bet ne tikai, Dalībnieka vārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, deklarēto/juridisko adresi, transporta līdzekļavadītāja apliecības un ID kartes vai pases datus, kredītkartes informāciju vai informāciju par bankas kontu. Dalībnieks nekavējoties (bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā) paziņo SIXT, ja Dalībnieks ir mainījis e-pastu, tālruņa numuru, norēķinu datus (bankas kontu, kredītkarti u.c.) vai citus personas datus, kas var ietekmēt Abonēšanas līguma izpildi.

3.3. Dalībnieks garantē, ka Dalībnieka transporta līdzekļa vadītāja apliecība būs derīga visā Abonēšanas periodā. Dalībnieks nekavējoties (bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā) paziņo SIXT, ja Dalībniekam nav derīgas transporta līdzekļa vadītāja apliecības.

3.4. Jebkurā Abonēšanas perioda brīdī, kad Dalībnieks vairs neatbilst 3. punktā noteiktajām minimālajām prasībām, SIXT, saskaņā ar 14.1 punktu, ir atļauts nekavējoties izbeigt konkrētā Dalībnieka Abonēšanas līgumu.

4. Dalībnieka pieteikums

4.1. Lai persona kļūtu par Dalībnieku, tai jāpiesakās, izmantojot pieteikšanās formu Mobilajā lietotnē vai Tīmekļa vietnē (turpmāk tekstā “Pieteikums”).

4.2. SIXT ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai pārbaudītu pretendenta atbilstību Dalībnieka statusam.

4.3. Pēc Pieteikuma saņemšanas SIXT, ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju starpniecību, pārbauda Dalībnieka sejas līdzību (atbilstību) ar fotogrāfijām augšupielādētajos dokumentos, kā arī pārbauda transporta līdzekļa vadīšanas tiesības apliecinošā dokumenta derīgumu. SIXT ir tiesības pārbaudīttransporta līdzekļa vadītāja apliecības derīgumu visā Abonēšanas periodā.

4.4. Dalībniekam šie Noteikumi ir jāizlasa un Pieteikuma procesa beigās jāapstiprina, noklikšķinot uz attiecīgās izvēlnes loga un pēc tam noklikšķinot uz pogas “Pieteikties”.

4.5. PIETEIKUMA IESNIEGŠANA NENOZĪMĒ, KA AR PRETENDENTU TIKS SLĒGTS ABONĒŠANAS LĪGUMS, BET JĀIEVĒRO, KA VISPĀRĪGIE ABONĒŠANAS NOTEIKUMI IR SAISTOŠI IKVIENAM, KAS PIEKRĪT ŠIEM NOTEIKUMIEM.

5. SIXT pieteikumu izvērtēšana

5.1. SIXT patur tiesības noraidīt Pieteikumu pēc tā izskatīšanas un atbilstības novērtēšanas. Dalībnieks, iesniedzot Pieteikumu, piekrīt, ka SIXT veiks tā vēstures un maksātspējas pārbaudi, lai novērtētu potenciālā dalībnieka atbilstību SIXT+ noteikumiem.

5.2. SIXT par potenciālo Dalībnieku var iegūt informāciju no trešajām personām, lai novērtētu pretendenta atbilstību. Saskaņā ar

5.1 punktu, SIXT veiks detalizētu pārbaudi, tostarp, bet ne tikai, identitātes un maksātspējas pārbaudi. Minētās detalizētās pārbaudes veikšanai SIXT var nodot potenciālā Dalībnieka personas informāciju tādām trešo personu aģentūrām kā: Kredītinformācijas Birojs (Latvija, reģ. Nr. 40103673493); Veriff OU (Igaunija, reģ. Nr. 12932944); VAS Ceļu Satiksmes drošības direkcija (Latvija, reģ. Nr. 40003345734).

5.3. Šī informācija netiks pārdota trešajām personām.

5.4. SIXT pieliks visas pūles, lai izvērtētu Pieteikumu 1 (vienas) darba dienas laikā no iesniegšanas brīža.

6. SIXT pieteikuma noraidīšana

6.1. SIXT patur tiesības pēc saviem ieskatiem noraidīt Pieteikumu. Noraidījuma pamatā var būt potenciālā Dalībnieka maksātspēja vai cita veida neatbilstība nosacījumiem. Ja pēc pieteikuma izskatīšanas SIXT konstatē, ka potenciālais Dalībnieks neatbilst dalībai, SIXT paziņo tā iesniedzējam par atteikumu. SIXT nav pienākuma norādīt atteikuma pamatojumu. Potenciālajam Dalībniekam samaksa par pieteikuma izskatīšanu netiek piemērota.

7. SIXT pieteikuma akcepts

7.1. Ja SIXT akceptē potenciālā Dalībnieka Pieteikumu, tiek parakstīts Abonēšanas līgums. Vienlaicīgi SIXT no Dalībnieka iekasēs Līguma maksu un Mēneša maksājumu par pirmo Abonēšanas perioda mēnesi. Piedāvājums konkrētam transporta līdzeklim ir derīgs, kamēr transporta līdzeklis ir pieejams.

7.2. Abonēšanas līgums stājas spēkā un Abonēšanas periods sākas dienā, kad Dalībnieks paraksta Abonēšanas līgumu, neatkarīgi no tā, vai Dalībnieks izvēlēsies Transporta līdzekli saņemt Abonēšanas līguma parakstīšanas dienā vai citā dienā.

7.3. SIXT Pieteikuma akcepts ir atkarīgs no Dalībnieka atbilstības šo Noteikumu prasībām, laikus veiktajiem maksājumiem, kas jāmaksā saskaņā ar šiem Noteikumiem, un atbilstību attiecīgā Abonēšanas līguma prasībām.

8. Abonēšanas uzsākšana

8.1. Lai Dalībniekam tiktu piešķirta piekļuve un tas uzsāktu Transporta līdzekļa nomu, tam jāparaksta Abonēšanas līgums, jāpiekrīt Noteikumiem, jāsamaksā Līguma maksa un pirmais Mēneša maksājums.

8.2. Dalībnieka izvēlētais Transporta līdzeklis būs pieejams lietošanai tajā dienā/datumā, laikā un vietā, kādus SIXT norādījis Abonēšanas līgumā.

8.3. Atverot Transporta līdzekli, izmantojot Mobilo lietotni, Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par Abonēšanas līguma izpildi. Pieņemot Transporta līdzekli, Dalībniekam jāpārbauda Transporta līdzekļa un tā aprīkojuma tehniskais stāvoklis, kā arī dokumentācijas atbilstība. Turpmākās pretenzijas par Transporta līdzekļa atbilstību Abonēšanas līgumam, tā aprīkojuma tehnisko stāvokli un/vai defektiem netiks pieņemtas, izņemot gadījumus, kad Dalībnieks iesniedz SIXT rakstisku prasību un apstiprinošus pierādījumus.

8.4. No brīža, kad Transporta līdzeklis tiek nodots Dalībnieka turējumā, Dalībnieks uzņemas paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildību, tāpat uz Dalībnieku pāriet viss Transporta līdzekļa nejaušas bojāejas risks. Dalībnieks apzinās un apliecina, ka nedalīti ir vienīgais atbildīgais par pasažieru, jebkādu kravas un/vai preču pārvadāšanu.

8.5. Dalībniekam nav tiesību nodot Transporta līdzekli apakšnomā trešajām personām vai izmantot to pasažieru komercpārvadājumiem. Ja Dalībnieks pārkāpj šo prasību, SIXT ir tiesīgs nekavējoties lauzt Dalībnieka Abonēšanas līgumu saskaņā ar 14.1. punktu un pieprasīt sodu saskaņā ar 15. punktu.

9. SIXT+ noteikumi

9.1. Transporta līdzekļa lietošana un Līguma teritorija

     9.1.1. Dalībnieks apņemas izmantot Transporta līdzekli paredzētajam mērķim atbildīgi un rūpīgi, ievērojot prasības Transporta līdzekļa pareizai ekspluatācijai, apkopei un apkalpošanai; Dalībniekam ir jāievēro SIXT un Transporta līdzekļa ražotāja norādījumi, ceļu satiksmes noteikumi un ceļu satiksmes drošības prasības (piemēram, ātruma ierobežojumi, drošības jostu lietošana u.c.).

     9.1.2. Transporta līdzekli ir tiesīgas lietot tikai tās personas, kuras Abonēšanas līgumā norādītas kā Vadītājs vai Papildus vadītājs un kurām ir derīga Latvijas Republikas transporta līdzekļa vadītāja apliecība. Dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par savu pilnvaroto Papildus vadītāju saskaņā ar Abonēšanas līguma Noteikumiem. Transporta līdzekļa vadītāja apliecībai jābūt derīgai visā Transporta līdzekļa lietošanas laikā

     9.1.3. SIXT ir tiesības noteikt ierobežojumus un/vai papildu maksu par transporta līdzekļa vadītāja minimālo vecumu, to norādot Abonēšanas līgumā vai Noteikumos.

     9.1.4. Dalībnieks saņem Transporta līdzekli ar ražotāja noteikto minimālo degvielas apjomu degvielas bākā vai elektromobiļiem - ar akumulatora uzlādes līmeni, kas nav mazāks par 20%. Precīzs degvielas vai akumulatora uzlādes līmenis ir norādīts Abonēšanas līgumā.

     9.1.5. Dalībniekam ir tiesības izmantot Transporta līdzekli tikai Līguma teritorijā. Transporta līdzekļa izmantošana ārpus Līguma teritorijas ir stingri aizliegta.

     9.1.6. Ja Transporta līdzeklis tiek izmantots ārpus Līguma teritorijas, SIXT ir tiesīgs nekavējoties izbeigt Abonēšanas līgumu saskaņā ar 14.1 punkta nosacījumiem un pieprasīt līgumsodu saskaņā ar 15. punkta prasībām, bez jebkādām pretenzijām no Dalībnieka puses.

     9.1.7. Dalībnieks apliecina, ka ir brīdināts, ka Abonēšanas līguma Noteikumi par Atbildību, apdrošināšanu, palīdzību uz ceļa, bojājumu novēršanu un/vai aizvietošanas automašīnu netiek piemēroti, ja Transporta līdzeklis tiek lietots ārpus Abonēšanas līgumā noteiktajās Līguma teritorijas.

     9.1.8. Dalībnieks ir atbildīgs par visiem pārkāpumiem, ieskaitot naudas sodus par ātruma pārsniegšanu, stāvēšanu neatļautās vietās, neapmaksātām stāvvietām, agresīvu braukšanu u.c., kas tiek veikti, lietojot Transporta līdzekli.

     9.1.9. Visos SIXT Transporta līdzekļos ir aizliegts smēķēt. Dalībnieks par smēķēšanu Transporta līdzeklī maksā tīrīšanas maksu saskaņā ar Cenrādi.

9.2. Atbildība un rīcība, ja notiek negadījums

     9.2.1. Dalībnieks ir atbildīgs par pilnu Transporta līdzekļa vērtību, ja vien Abonēšanas līgumā nav noteikta Dalībnieka maksimālā Atbildība par negadījumu.

     9.2.2. Dalībnieka maksimālā Atbildība saskaņā ar Abonēšanas līgumu nav piemērojama un Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par radītajiem zaudējumiem, ja Dalībnieks:

          9.2.2.1. pārkāpis Abonēšanas līguma Noteikumus, piemēram, bet ne tikai, lietojis Transporta līdzekli ārpus Līguma teritorijas; vadījis Transporta līdzekli bez derīgas vadītāja apliecības; nodevis Transporta līdzekli apakšnomā vai atļāvis to izmantot jebkurai trešajai personai;

          9.2.2.2. izdarījis smagu ceļu satiksmes noteikumu un/vai satiksmes drošības prasību pārkāpumu valstī, kurā noticis negadījums (ieskaitot, bet ne tikai, Transporta līdzekļa vadīšana alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē; neatbilstošu rīcību pēc satiksmes negadījuma);

          9.2.2.3. Transporta līdzekļa zādzības gadījumā Dalībnieks nav atdevis SIXT Transporta līdzekļa atslēgas, signalizācijas tālvadības pulti (ja tāda ir) un/vai Transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību, un/vai zādzības laikā Dalībnieks nebija veicis nepieciešamos drošības pasākumus (aizslēdzis durvis, ieslēdzis signalizāciju u.c.);

          9.2.2.4. nav pieteicis satiksmes negadījumu policijai un nevar uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka policijā pieteikts attiecīgais ceļu satiksmes negadījums;

          9.2.2.5. Transporta līdzekļa iekšējo bojājumu gadījumā (bojāts salons, bagāžnieks, motora nodalījums, motors, pārnesumkārba, sajūgs un/vai citas transporta līdzekļa sistēmas ar tā neatņemamām sastāvdaļām).

     9.2.3. Ja Dalībnieks pārkāpj Noteikumu 9.2.2. punktu, SIXT ir tiesīgs nekavējoties lauzt Dalībnieka Abonēšanas līgumu saskaņā ar 14.1 punkta nosacījumiem un pieprasīt Dalībniekam samaksāt līgumsodu saskaņā ar 15. punkta noteikumiem.

     9.2.4. Tūlīt pēc negadījuma ar Transporta līdzekli vai jebkura cita negadījuma Dalībnieks:

          9.2.4.1. veic visus nepieciešamos pasākumus negadījumā iesaistīto personu glābšanai un turpmāku bojājumu novēršanai vai samazināšanai, kā arī cenšas maksimāli saglabāt Transporta līdzekli un mantu tādā stāvoklī, kādā tie bija pirms negadījuma;

          9.2.4.2. ziņo policijai un rīkojas saskaņā ar attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem un citiem likumdošanas pasākumiem.

     9.2.5. Dalībnieks nekavējoties (bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā) paziņo SIXT, ja:

          9.2.5.1. Transporta līdzeklis ir pazaudēts, nozagts, daļēji vai pilnībā bojāts;

          9.2.5.2. Dalībnieka rīcība ir informācija par iespējamiem apdraudējumiem Transporta līdzeklim;

          9.2.5.3. nozaudētas vai nozagtas Transporta līdzekļa atslēgas, signalizācijas tālvadības pults un/vai dokumentācija.

     9.2.6. Dalībnieka Atbildība tiek noteikta par katru atsevišķu negadījumu.

9.3. Nobraukums

9.3.1. Abonēšanas līgumā noteiktajā Abonēšanas periodā Dalībniekam ir atļauts izmantot Transporta līdzekli, nepārsniedzot Noteikto nobraukumu. Ja Dalībnieks Transporta līdzekļa Abonēšanas periodā ir pārsniedzis Noteikto nobraukumu, tam ir pienākums samaksāt SIXT maksu par papildu nobraukumu (maksājums par katru pārbraukto kilometru) Cenrādī noteiktajā apmērā. Cenrādis ir pieejams SIXT Tīmekļa vietnē www.sixtplus.lv/price.

9.3.2. Ja Abonēšanas līgums tiek pārtraukts pirms Abonēšanas termiņa beigām, Noteiktais nobraukums tiek noteikts proporcionāli, t.i. atļautā kilometrāža atbilst kopējam sākotnējā Abonēšanas līgumā Noteiktajam nobraukumam, dalītam ar tajā noteikto mēnešu skaitu.

9.4. SIXT+ iekļautie pakalpojumi

     9.4.1. SIXT+ abonēšana ietver šādus Pakalpojumus:

          9.4.1.1. Tehniskā apkope – ražotāja noteiktā tehniskā apkope, ko veic ražotāja noteiktos intervālos un saskaņā ar apstiprināto tehniskās apkopes grafiku.

          9.4.1.2. Normāla nolietojuma remontdarbi – remontdarbi, kas ietver pārbaudes, berzes detaļu (bremžu kluču, bremžu disku, logu tīrītāju, siksnu, gultņu u.c.), akumulatora, spuldžu u.c. nomaiņu to normālā nolietojuma rezultātā. Bremžu, degvielas, dzesēšanas, elektro un izplūdes sistēmu, motora, pārnesumkārbas, transmisijas, balstiekārtas, šasijas, stūres un citu ierīču un detaļu remonts un nomaiņa to normāla nolietojuma gadījumā. Tehnoloģisko šķidrumu papildināšana (izņemot logu tīrīšanas šķidrumu un AdBlue, ja tie nav uzpildīti apkopes vai remonta laikā).     

          9.4.1.3. Riepas un riepu serviss – sezonas riepu maiņa un balansēšana divas reizes gadā pirms ziemas un vasaras sezonas, kā to nosaka satiksmes drošības noteikumi. Nesezonas riepu uzglabāšana.     

          9.4.1.4. Tehniskā apskate – SIXT organizē un veic samaksu par Transporta līdzekļa valsts tehnisko apskati atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem noteikumiem, ja nepieciešams –par atkārtotu tehnisko apskati un atgādinājumu Dalībniekam par tehniskās apskates derīguma beigu termiņu.

          9.4.1.5. Aizvietošanas automašīna – ja Dalībnieks Transporta līdzekļa tehniskās apkopes un/vai remonta laikā nevar izmantot Transporta līdzekli ilgāk par 1 (vienu) darba dienu, Dalībniekam ir tiesības saņemt Aizvietošanas automašīnu. Aizvietošanas automašīnas saņemšana/nodošana pieejama Latvijas teritorijā tuvākajā SIXT nomas punktā. Par Aizvietošanas automašīnas lietošanu tiek parakstīts atsevišķs autonomas līgums. SIXT, iespēju robežās, Aizvietošanas automašīnai nodrošina līdzīgus nosacījumus un līdzīgu transporta līdzekli kāds ir noteikts Abonēšanas līgumā, bet ne augstāku par kompaktklasi.

          9.4.1.6. Palīdzība uz ceļa – 24 (divdesmit četru) stundu palīdzība uz ceļa Dalībniekam tiek sniegta, ja Transporta līdzeklis nevar turpināt kustību objektīva tehniska iemesla dēļ.

          9.4.1.7. Palīdzības tālrunis – Dalībnieks jebkurā steidzamā gadījumā var sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu 24h diennaktī, piemēram, lai ziņotu par Transporta līdzekļa negadījumu, lūgtu palīdzību uz ceļa un tamlīdzīgi. Lai plānotu un pieteiktos Transporta līdzekļa apkopei, remontam, riepu maiņai, tehniskajai apskatei, kā arī saņemtu jebkādu informāciju, Dalībnieks ar klientu apkalpošanas dienestu sazinās darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00.

          9.4.1.8. OCTA - saskaņā ar Transporta līdzekļa reģistrācijas valsts tiesību aktiem. Dalībnieka atbildību satiksmes negadījumā nosaka saskaņā ar tās valsts likumiem, kurā noticis negadījums.

          9.4.1.9. Transporta līdzekļa ekspluatācijas nodoklis – SIXT nodrošina un veic Transporta līdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksu saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. SIXT maksā Transporta līdzekļa ekspluatācijas nodokli līdz nākamās valsts tehniskās apskates datumam.

          9.4.1.10. UVTN (Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis) – ilgtermiņa nomas (virs viena gada) gadījumā SIXT nodrošina un veic Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa nomaksu saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. SIXT par katru kalendāro mēnesi piestāda Dalībniekam rēķinu par UVTN kompensāciju.

     9.4.2. Visi pakalpojumi ir pieejami tikai Abonēšanas līgumā norādītajā teritorijā, taču pamata autoservisi un sadarbības partneri, lai veiktu Transporta līdzekļa apkopes, remontdarbus, riepu servisu, tehnisko apskati un tamlīdzīgi, atrodas Latvijas Republikā.

     9.4.3. Dalībnieks maksā par visiem Abonēšanas līgumā neietvertajiem pakalpojumiem un ārpuskārtas remontdarbiem saskaņā ar to faktisko apjomu, atbilstoši veiktajam darbam un/vai izlietotajām detaļām. SIXT neapmaksā Dalībniekam Transporta līdzekļa apkopes, uzturēšanas un remonta izdevumus, kas nav pasūtīti, apstiprināti vai veikti saskaņā ar Noteikumiem vai Abonēšanas līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, kavētos garantijas remontus.

     9.4.4. Pakalpojumus organizē un apmaksā SIXT, bet veic Dalībnieks (piemēram, Transporta līdzekli nogādā uz norādīto servisu, tehnisko apskati utt.). Dalībnieka pienākums ir:

          9.4.4.1. savlaicīgi pieteikt un veikt Transporta līdzeklim tā ražotāja noteikto vai ieteikto apkopi, pārbaudes un remonta darbus, riepu maiņu, saskaņā ar SIXT norādījumiem;

          9.4.4.2. savlaicīgi pieteikt un veikt garantijas remontdarbus Transporta līdzekļa garantijas laikā;

          9.4.4.3. 10 (desmit) darba dienu laikā no notikuma brīža informēt SIXT par visiem veiktajiem remonta darbiem un tehniskajām apkopēm, kas netika pasūtītas SIXT.

9.5. Transporta līdzekļa atdošana

     9.5.1. Abonēšanas perioda beigās vai Abonēšanas līguma beigās, kā arī ja Abonēšanas līgums tiek izbeigts pirms noteiktā termiņa, Dalībnieks atdod SIXT Transporta līdzekli ne vēlāk kā Abonēšanas perioda pēdējā dienā. Ja dalībnieks pārkāpj šo noteikumu, SIXT ir tiesīgs nekavējoties lauzt Dalībnieka Abonēšanas līgumu saskaņā ar 14.1 punkta noteikumiem un pieprasīt maksāt līgumsodu saskaņā ar 15. punkta nosacījumiem.

     9.5.2. SIXT Dalībniekam Mobilajā lietotnē un/vai uz Dalībnieka e-pasta adresi nosūta informāciju par Transporta līdzekļa nodošanas adresi, kurā Transporta līdzeklis Dalībniekam jānovieto,un laiku, kad Transporta līdzeklis tiks pārbaudīts.

     9.5.3. Dalībniekam jāatdod Transporta līdzeklis tādā stāvoklī, kas nav sliktāks par stāvokli, kad Dalībnieks Transporta līdzekli saņēma, ņemot vērā tā Normālo nolietojumu. Lemjot par Transporta līdzekļa Normālo nolietojumu, SIXT un Dalībnieks ievēro SIXT+ bojājumu novērtēšanas katalogā noteiktās vadlīnijas, kas atrodams SIXT tīmekļa vietnē: www.sixtplus.lv/return (šīs vadlīnijas tiek uzskatītas par Abonēšanas līguma neatņemamu sastāvdaļu).

     9.5.4. Atgriežot Transporta līdzekli SIXT norādītajā adresē, Dalībniekam iepriekš no tā jāizņem visas savas mantas un jāpārbauda, vai Transporta līdzeklī ir atstāti Transporta līdzekļa dokumenti un papildaprīkojums. Dalībnieks Transporta līdzekli atdod tīru, bez jebkādas nepatīkamas smakas, ar tādu pašu degvielas līmeni tvertnē vai ar tādu pašu gaitas baterijas uzlādes līmeni, ar kādu tas tika nodots Dalībniekam.

     9.5.5. Dalībnieks SIXT noteiktajā laikā var piedalīties Transporta līdzekļa apskatē. Dalībniekam līdz Transporta līdzekļa apskates laikam SIXT pārstāvim jāatdod Transporta līdzekļa aizdedzes atslēga. Transporta līdzeklis tiek atdots SIXT, parakstot Transporta līdzekļa nodošanaspieņemšanas aktu. Transporta līdzekļa apskates laikā tiek veikta vizuālā apskate, kuras laikā Puses fiksē Transporta līdzekļa ārējo un iekšējo stāvokli, veicot foto fiksāciju un sastādot apskates aktu. Ja Dalībnieks atdod Transporta līdzekli bez SIXT pārstāvja fiziskas klātbūtnes, Dalībnieks ir atbildīgs par Transporta līdzekli, līdz brīdim, kamēr to pārbauda SIXT pārstāvis. SIXT ir tiesīgs pārbaudīt Transporta līdzekli 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no brīža, kad Transporta līdzeklis ir novietots SIXT norādītajā atdošanas adresē. Dalībnieks ir atbildīgs arī par visiem Transporta līdzekļa un/vai tā aprīkojuma defektiem un/vai bojājumiem, ko konstatējis SIXT pārstāvis.

     9.5.6. SIXT ir tiesīgs pieprasīt Dalībniekam apmaksāt Transporta līdzekļa un/vai tā aprīkojuma defektus vai bojājumus, kurus 48 stundu laikā pēc Transporta līdzekļa atdošanas nevarēja konstatēt tā vizuālās apskates laikā. Gadījumā, ja SIXT atklāj slēptus defektus vai bojājumus pēc tam, kad SIXT no Dalībnieka ir pieņēmis Transporta līdzekli, SIXT, pēc iespējas ātrāk, informē Dalībnieku par atklātajiem defektiem un ir tiesīgs pieprasīt Dalībniekam apmaksāt šos slēptos defektus vai bojājumus.

     9.5.7. Dalībnieks apņemas kompensēt visas izmaksas, kas radušās SIXT un saistītas ar atdotā Transporta līdzekļa defektu/bojājumu novēršanu, pārsniedzot tā Normālu nolietojumu. Transporta līdzekļa defektus fiksē Transporta līdzekļa apskates aktā un pievieno Transporta līdzekļa nodošanas-pieņemšanas aktam, pamatojoties uz SIXT pasūtītā Transporta līdzekļa bojājumu novērtējumu, ko veic neatkarīgs, labas reputācijas novērtētājs (piemēram, autorizēts autoserviss). Visas Transporta līdzekļa apskates izmaksas un defektu novēršanas izmaksas sedz Dalībnieks, ja vien remonta pakalpojumu sniedzējs neatzīst tos par Normālu nolietojumu, kuru remonta izmaksas apmaksā SIXT.

     9.5.8. Ja Dalībnieks nenodod Transporta līdzekli SIXT saskaņā ar Abonēšanas līgumu, SIXT ir tiesības atgūt Transporta līdzekļa valdījumu, pārņemot Transporta līdzekli, tai skaitā veicot Transporta līdzekļa bezstrīdus pārņemšanu jebkurā laikā, neatkarīgi no atrašanās vietas (neapsargāta teritorija, apsargāta teritorija, telpas u.tml.), kā arī veikt visas darbības, kas nepieciešamas Transporta līdzekļa savākšanai no attiecīgās teritorijas vai telpām.

     9.5.9. Dalībnieks atlīdzina SIXT visas izmaksas, kas saistītas ar pienācīgu parāda atgūšanu, saskaņā ar Abonēšanas līgumu, tai skaitā tiesas izdevumus, šķīrējtiesas procesa izmaksas, mantas atgūšanas procesa izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar Transporta līdzekļa drošību, uzglabāšanu, transportēšanu, novērtēšanu, pārdošanu, apdrošināšanu u.tml.

     9.5.10.Ja Dalībnieks Abonēšanas periodā ir pārsniedzis Noteikto nobraukumu, tā pienākums ir samaksāt SIXT maksu par papildus nobraukumu (maksa par kilometru) saskaņā ar 9.3.punkta noteikumiem.

10. Papildus pakalpojumi

10.1. Puses vienojas, ka SIXT ir tiesības nodrošināt papildus pakalpojumus un izvēles produktus, par kuriem detalizēta informācija atrodama Tīmekļa vietnē un/vai Mobilajā lietotnē. Kad SIXT sāk sniegt šos pakalpojumus, Dalībniekam, pirms Abonēšanas līguma noslēgšanas vai Abonēšanas līgumadarbības laikā, Mobilajā aplikācijā un/vai Tīmekļa vietnē ir tiesības izvēlēties un pasūtīt papilduspakalpojumus, kas saistīti ar Transporta līdzekļa abonēšanu (piemēram, Papildus vadītājs, paplašināta Līguma teritorija u.tml.) un/vai papildus produktus (piemēram, velosipēdu statīvi, bērnu sēdeklīši).

10.2. Par papildus pakalpojumiem var tikt piemērota papildus maksa.

11. Maksājumi

11.1. Līguma maksa
SIXT iekasēs no Dalībnieka neatmaksājamu Līguma maksu pēc Dalībnieka pieteikuma pieņemšanas. Piemērojamā Līguma maksa ir atrodama Mobilajā aplikācijā vai Tīmekļa vietnē, un Dalībniekam tā ir zināma un viņš tai ir piekritis savā Pieteikumā.

11.2. Mēneša maksājums
Abonēšanas perioda laikā Dalībniekam tiks piemēroti Mēneša maksājumi. Mēneša maksājuma apmērs būs atkarīgs no Dalībnieka Pieteikumā izvēlētā transporta līdzekļa un pakalpojumiem. Pirmais Mēneša maksājumu tiks iekasēts pirms Abonēšanas perioda sākuma.

11.3. Citi maksājumi
Dalībnieks ir atbildīgs arī par maksām un sodiem, kas uzskaitīti katrā konkrētā Abonēšanas līgumā, ja vien Noteikumos nav noteikts citādi. Citi maksājumi ir soda naudas, ārpuskārtas remontdarbu apmaksa, Atbildība, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu sodi, ceļa nodevas, braukšanas ātruma pārsniegšanas sodi, stāvvietu maksājumi, Abonēšanas līguma pārkāpumu sodi u.tml., bet ne tikai. Citus maksājumus no Dalībnieka iekasē atsevišķi, atbilstoši Cenrādim, vai gadījumā, kas nav norādīts Cenrādī, – atbilstoši faktiskajiem SIXT saņemtajiem rēķiniem un/vai soda naudu apmēram. SIXT ir tiesības mainīt Cenrādi par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš informējot Dalībnieku.

12. Norēķini

12.1. Maksājuma veids
Par visiem 11. punktā uzskaitītajiem maksājumiem, ja vien piemērojamie tiesību akti nenosakacitādi, maksājumus no Dalībnieka iekasē, izmantojot maksājuma veidu, kādu Dalībnieks ir norādījis Pieteikumā. Dalībnieks var mainīt savu maksāšanas veidu, atjaunojot savu maksājuma informāciju Mobilajā lietotnē vai informējot SIXT.

12.2. Sākotnējie maksājumi
SIXT nekavējoties, pēc Dalībnieka pieteikuma akceptēšanas, pieprasa Dalībniekam Līguma maksu un Mēneša maksu par pirmo Abonēšanas perioda mēnesi.

12.3. Mēneša maksājums
Rēķinu par nākamo Abonēšanas periodu Dalībnieks saņem vismaz piecas (5) dienas pirms Abonēšanas perioda sākuma datuma. Apmaksas termiņš ir katra mēneša Abonēšanas periodasākuma datums.

12.4. Citi maksājumi
No Dalībnieka tiks iekasēti citi maksājumi saskaņā ar katra konkrētā Abonēšanas līguma Noteikumiem. SIXT no Dalībnieka citus maksājumus iekasē saprātīgā termiņā pēc tam, kad SIXT ir saņēmis informāciju par šādiem maksājumiem. Dalībnieks apmaksā SIXT rēķinus 10 (desmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.

12.5. Maksājumu neveikšana

     12.5.1.Ja dalībnieks neveic maksājumus saskaņā ar 12. punkta prasībām, SIXT ir tiesīgs nekavējoties lauzt Dalībnieka Abonēšanas līgumu saskaņā ar 14.1. punktu, un Dalībniekam nekavējoties jāatdod jebkurš tā lietošanā esošais SIXT transporta līdzeklis SIXT noteiktajā vietā un laikā.

     12.5.2. Ja Dalībnieks neveic maksājumu un/vai neatdod Transporta līdzekli SIXT, tad SIXT ir tiesības nekavējoties bloķēt transporta līdzekļa durvju atvēršanas/ aizvēršanas funkciju un/vai bloķēt Transporta līdzekļa motoru.

     12.5.3. Kavēta maksājuma gadījumā Dalībnieks maksā SIXT soda naudu saskaņā ar 15.2. punkta prasībām, un SIXT ir tiesības pārsūtīt datus parādu piedziņas uzņēmumam.

13. Abonēšanas periods un atjaunošanas nosacījumi

13.1. Puses vienojas, ka Transporta līdzekli iznomā uz Dalībnieka izvēlētu un Abonēšanas līgumā norādītu Abonēšanas periodu, kas sākas no Abonēšanas līguma parakstīšanas dienas. Dalībnieks ir informēts, ka Abonēšanas līguma parakstīšanas datums un Transporta līdzekļa paņemšanas vai piegādes datums var nesakrist.

13.2. Abonēšanas perioda pagarinājums nav iespējams. Dalībniekam jāpiesakās uz jaunu Abonēšanas līgumu.

14. Abonēšanas līguma izbeigšana

14.1. Abonēšanas līgumu izbeidz SIXT
Ja Dalībnieks pārkāpj šos Noteikumus, SIXT nekavējoties var izbeigt Abonēšanas līgumu pēc saviem ieskatiem, saskaņā ar SIXT tiesībām, kas noteiktas Noteikumu 3.4., 6.1., 8.5., 9.1.6., 9.2.3., 9.4.4., 9.5.1., 12.5.1. un 17.5.punktos.

14.2. Abonēšanas līgumu izbeidz Dalībnieks
     14.2.1. ATVĒRTAIS (OPEN) abonēšanas līgums - Dalībnieks var izbeigt Abonēšanas līgumu jebkurā laikā pirms Abonēšanas perioda beigām. Ja Dalībnieks vēlas izbeigt Atvērto abonēšanas līgumu pirms tā termiņa beigām, Dalībniekam par to ir jāpaziņo SIXT vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš, izmantojot Mobilo lietotni vai e-pastu plus@sixt.lv. Ja Dalībnieks izbeidz Atvērto abonēšanas līgumu pirms tā termiņa beigām, Dalībnieks veic pilnu Mēneša maksājumu par visu mēnesi, kurā Abonēšanas līgums tiek izbeigts.

     14.2.2. FIKSĒTAIS (FIXED) abonēšanas līgums - Abonēšanas līguma abonēšanas periods ir fiksēts uz noteiktu laiku un nevar tikt mainīts. Ja Dalībnieks vēlas izbeigt Fiksēto abonēšanas līgumu pirms tā termiņa beigām, Dalībniekam par to ir jāpaziņo SIXT vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš, izmantojot Mobilo lietotni vai e-pastu plus@sixt.lv. Ja Dalībnieks izbeidz Fiksēto abonēšanas līgumu pirms tā termiņa beigām, Dalībnieks veic pilnu Mēneša maksājumu par visu mēnesi, kurā Fiksētais abonēšanas līgums tiek izbeigts un papildus veic samaksu 3 (trīs) Mēneša maksājumu apmērā, piemērojot pievienotās vērtības nodokli.

14.3. Abonēšanas līgumu var izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties.

15. Līgumsodi

15.1. Abonēšanas līguma izbeigšanas gadījumā, saskaņā ar 3.4., 8.5., 9.1.6., 9.2.3., 9.4.4., 9.5.1.,. un 17.5. punktu noteikumiem, Dalībnieks atlīdzina SIXT visus nodarītos zaudējumus. Dalībnieks apņemas samaksāt SIXT līgumsodu 1000.00 eiro (viens tūkstotis eiro, 00 centi) apmērā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par Abonēšanas līguma un/vai Noteikumu pārkāpumiem.

15.2. Maksājuma kavējuma gadījumā Dalībnieks maksā SIXT sodu par kavējumu 0,3% (nulle, komats, trīs procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no visu noteiktajā termiņā nesamaksāto rēķinu kopsummas.

16. Konfidencialitāte un Fizisko personu datu apstrāde

16.1. Privātums
Informācija, ko Dalībnieks sniedz vai kā citādi dara pieejamu SIXT, tiek glabāta un izmantota saskaņā ar SIXT Privātuma politiku, kuru SIXT, pēc saviem ieskatiem, var pārskatīt. SIXT konfidencialitātes politika atrodama tīmekļa vietnē www.sixtplus.lv/privacy.

16.2. Fizisko personu datu apstrāde

     16.2.1.Parakstot Abonēšanas līgumu, Dalībnieks dod SIXT atļauju apstrādāt Dalībnieka un Papildus vadītāja personas datus saskaņā ar tālāk aprakstītajiem noteikumiem. Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu Abonēšanas līgumu saskaņā ar civiltiesību normām, veiktu kvalitātes kontroli un novērstu noziedzīgus nodarījumus. Abonēšanas līgumā termins “personas dati” nozīmē jebkuru informāciju, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu, un visas darbības, kas veiktas ar šiem datiem, t. i., datu vākšana, reģistrēšana, ievadīšana, uzglabāšana, strukturēšana, izmantošana un nodošana vai izpaušana trešajām personām, saņemšana no trešajām personām un/vai datu izpaušana tikai Abonēšanas līguma izpildes, pārvaldības un uzraudzības nolūkā. Personas datu sniegšana nepieciešama Abonēšanas līguma noslēgšanai. Personas datu nesniegšanas gadījumā pakalpojuma sniegšana nav iespējama. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret datu pārnesamību. Vienlaikus attiecīgo darbību izpilde ir atkarīga no Abonēšanas līguma noteikumiem. Dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi atbildīgajā valsts iestādē. SIXT nodrošina un apstiprina, ka personas datus, kas tiks pārsūtīti citiem uzņēmumiem vai valsts iestādēm, apstrādās tikai nolīguma izpildei vajadzīgajos nolūkos, ievērojot personas datu apstrādes pamatprincipus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Jebkāda datu izmantošana reklāmas nolūkos ir paredzēta tikai SIXT pakalpojuma reklāmai (tostarp reklāmai ieteikumu veidā). Sīkāka informācija par personas datu apstrādi un SIXT noteiktajiem drošības pasākumiem ir pieejama: www.sixtplus.lv/privacy. Jebkurā laikā Dalībnieks var atsaukt piekrišanu datu izmantošanu reklāmas nolūkos, nosūtot atsaukumu uz e-pasta adresi: gdpr@sixt.lv. Uz šo e-pastu var sūtīt arī jautājumus, ja tādi rodas par SIXT veikto personas datu apstrādi.

     16.2.2. Lai sniegtu pakalpojumu, SIXT ir tiesības saņemt un glabāt šādus datus: vārds, uzvārds; personas kods; tālruņa numurs; e-pasta adrese; transporta līdzekļa vadītāji, transporta līdzekļa telemetrijas dati, kā aprakstīts šo Noteikumu 17. punktā, dati par transporta līdzekļa vadītāja apliecības derīguma termiņu un maksājumiem izmantotās kredītkartes vai debetkartes dati.

     16.2.3. SIXT ir tiesības glabāt personas datus:

          16.2.3.1. gadījumā, ja Pieteikums noraidīts – ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad tika saņemts Pieteikums;

          16.2.3.2. visā Abonēšanas līguma laikā un ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no Abonēšanas līguma beigu datuma, transporta līdzekļa vadītāja apliecības datus, kas iesniegti, izmantojot dokumentu pārbaudes vietni, kredītkartes un telemetrijas datus;

          16.2.3.3. līdz 10 (desmit) gadiem pēc Abonēšanas līguma beigu datuma par parakstītajiem līguma datiem.

     16.2.4. SIXT darīs visu, kas ir viņa spēkos, lai nosargātu Dalībnieka saņemtos personas datus.

     16.2.5.Visi dati, ko saņems SIXT, tiks glabāti datu glabāšanas ierīcēs, kas atrodas Eiropas Savienības valstīs.

17. Transporta līdzekļa telemetrijas sistēma

17.1. Dalībnieks apzinās, ka Transporta līdzeklis ir aprīkots ar telemetrijas sistēmu, kas SIXT nodrošina ar sekojošu informāciju par Transporta līdzekli un/vai tā vadītāju:

     17.1.1.Transporta līdzekļa atrašanās vieta (ģeolokācija);

     17.1.2.Transporta līdzekļa tehniskais stāvoklis (degvielas tvertnes/gaitas baterijas uzlādes līmenis, nobraukums, aizslēgtas/neaizslēgtas durvis, sistēmas paziņojumi par tehnisko apkopi);

     17.1.3.braukšanas ieradumi/ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi (braukšanas ātrums);

     17.1.4.Transporta līdzekļa braucienu maršruti.

17.2. Visā Abonēšanas līguma darbības laikā SIXT, atbilstoši savām likumīgajām interesēm un lai izpildītu Abonēšanas līguma Pušu saistības, ir tiesības saņemt iepriekš minētos datus, izmantojot Transporta līdzekļa telemetrijas sistēmu.

17.3. SIXT ir tiesības ar Transporta līdzekļa telemetrijas sistēmas palīdzību pārbaudīt, vai Transporta līdzeklī atrodas reģistrētais Vadītāja vai Papildu vadītāja tālrunis, lai pārliecinātos, ka Transporta līdzeklis nav nodots trešajai personai.

17.4. SIXT, pēc saviem ieskatiem, ir tiesības bloķēt transporta līdzekļa durvju atvēršanas/aizvēršanas funkciju un/vai bloķēt Transporta līdzekļa motoru Abonēšanas līguma pārkāpumu gadījumos.

17.5. Dalībniekam ir stingri aizliegts veikt jebkādas darbības vai mēģinājumus nolasīt, kopēt, pārveidot vai dzēst Transporta līdzekļa telemetrijas sistēmas datus. Ja dalībnieks pārkāpj šo noteikumu, SIXT ir tiesīgs nekavējoties lauzt dalībnieka Abonēšanas līgumu saskaņā ar 14.1 punkta noteikumiem un pieprasīt maksāt līgumsodu saskaņā ar 15. punkta nosacījumiem.

18. Citi noteikumi

18.1. SIXT neatbild par Dalībnieka zaudējumiem un/vai negūto peļņu, ja Dalībniekam nav iespējas izmantot Transporta līdzekli, tai skaitā, bet ne tikai, par zaudējumiem, kas radušies Transporta līdzekļa defektu, bojājumu vai satiksmes negadījumu rezultātā. SIXT neatbild par Transporta līdzeklī atstātajām mantām un/vai kravu, tostarp par Transporta līdzekļa piespiedu evakuācijas gadījumiem. Tomēr SIXT, savu iespēju robežās rīkojas, lai aizsargātu Dalībnieku intereses.

18.2. Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, šos Noteikumus vai citus paziņojumus par piekļuvi SIXT+un/vai tā izmantošanu Dalībniekam var sniegt elektroniski (tai skaitā pa e-pastu, bez jebkāda veida ierobežojumiem), un Dalībnieks piekrīt saņemt informāciju un komunicēt ar SIXT elektroniskā veidā. Elektroniski informācija tiks nosūtīta uz e-pasta adresi, ko Dalībnieks savā Pieteikumā vai Mobilajā lietotnē ir iesniedzis SIXT. Visi paziņojumi jebkurā elektroniskā formātā tiks uzskatīti par “rakstiskiem”. Dalībnieks piekrīt, ka jebkuru paziņojumu nosūtīšana vai cita veida komunikācija, kas nepieciešama saskaņā ar Noteikumiem, var tikt realizēta elektroniskā pasta formātā. Dalībnieks piekrīt, ka tā vienīgais pienākums ir uzturēt Dalībnieka e-pasta adresi precīzu un nomaiņas gadījumā to atjaunināt, iesniedzot rakstisku paziņojumu SIXT par jebkādām izmaiņām, un SIXT var pamatoti pieņemt, ka Dalībnieks saņem visus paziņojumus, kas nosūtīti uz norādīto e-pasta adresi. Dalībnieka piekrišana saņemt paziņojumus elektroniski ir spēkā līdz brīdim, kad Dalībnieks savu piekrišanu atsauc.

18.3. Dalībnieks nepārprotami piekrīt šiem Noteikumiem, elektroniskam parakstam (piekrišanai) un nosacījumiem, kas saitīti ar Pieteikumiem un nomām, elektroniski veicot atzīmi izvēles rūtiņā un uzspiežot uz darbības pogas Mobilajā lietotnē vai Tīmekļa vietnē.

19. Strīdu izšķiršanas procedūra un piemērojamie tiesību akti.

19.1. Noteikumi ir Abonēšanas līguma neatņemama sastāvdaļa un tiek pildīti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Visi Pušu strīdi un domstarpības tiek izskatītas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

19.2. Jebkura Puse tiek atbrīvota no atbildības par šeit noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde rodas nepārvaramas varas (Force majeure) apstākļu dēļ. Force majeure apstākļi ir notikumi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst.

19.3. Puse, kas atsaucas uz Force-majeure apstākļiem, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc šādu Force-majeure apstākļu parādīšanās, rakstiski informē otru Pusi, pievienojot pierādījumus par šādu apstākļu iestāšanos.

19.4. Ja Force-majeure apstākļi turpinās 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas un tas ir iemesls šo Noteikumu neizpildei, katrai Pusei ir tiesības atkāpties no Abonēšanas līguma un Noteikumiem.

Ja tev ir jautājumi:

Lejuplādē SIXT+ BALTICS lietotni