Bojājumu novērtēšanas katalogs

Transporta līdzeklis jāatdod tādā stāvoklī, kas nav sliktāks par stāvokli, Transporta līdzekļa saņemšanas brīdī, ņemot vērā tā Normālo nolietojumu. Transporta līdzekli jāatdod tīru, bez jebkādas nepatīkamas smakas, ar tādu pašu degvielas līmeni tvertnē vai ar tādu pašu gaitas baterijas uzlādes līmeni, ar kādu tas tika saņemts. Par izmaksām, kas saistītas ar trūkstošām ierīcēm vai dokumentiem, tiks izrakstīts rēķins. Arī tad, ja trūkstošās ierīces vai dokumenti tiks atdoti vēlāk, iespējams būs jāsedz radītos zaudējumus. Turpmāk SIXT+ bojājumu novērtēšanas kritēriju katalogā Jūs atradīsiet akceptējamo un neakceptējamo bojājumu piemērus un aprakstus. Izmantojot šos piemērus, Jūs varat aptuveni paredzēt,  kā tiks novērtēts atdodamais transporta līdzeklis. Neakceptējama bojājuma konstatēšanas gadījumā mēs ar rakstisku paziņojumu informēsim Jūs par bojājuma veidu un apjomu. Ja nepiekritīsiet mūsu veiktajam bojājuma novērtējumam, kopīgi meklēsim risinājumu.

Jūsu SIXT+ komanda

Atdodot transporta līdzekli, lūdzam, pārliecinieties par visu dokumentu un ierīču esamību, kas saņemti transporta līdzekļa izsniegšanas brīdī, piemēram:

transporta līdzekļa dokumenti;
reģistrācijas numurs;
ražotāja servisa grāmatiņa;
papildierīces, piemēram, multimediju ierīces, tīklu kartes, lietošanas pamācības u.tml.;
atmiņas ierīces, kompaktdiski, videodiski, zibatmiņas kartes SD, USB, navigācijas ierīces;
riteņu oriģinālie diski un riepas;
elektroauto uzlādes kabeļi;
degvielas un citas norēķinu kartes (ja tādas ir).
Novērtēšanas kritēriji
Kādi kritēriji tiek izmantoti transporta līdzekļu novērtēšanā
Transporta līdzekļa tehniskais stāvoklis tiek novērtēts, nosakot atšķirību starp normālo nolietojumu (pieļaujamie bojājumi) un bojājumiem, kuru izmaksas jāsedz nomniekam (ārpuskārtas bojājumi, kas nav radušies normāla nolietojuma rezultātā).
Normāla nolietojuma bojājumi
 • Normāla nolietojuma bojājumus izraisa transporta līdzekļanormāla izmantošana, kas neatstāj negatīvu ietekmi uztransporta līdzekļa vispārīgo darbību un izskatu. Normālanolietojuma rezultātā radušos bojājumus nomniekam navjāsedz.
Ārpuskārtas bojājumi
 • Nomniekam jākompensē bojājumi, ko izraisījis negadījumsvai tīša darbība, un, kas netiek uzskatīti par dabiskunolietojumu. Novērtēšanas rezultātā tiek noteikti bojājumi,kas 100% apmērā jākompensē, un bojājumi, kasjākompensē proporcionāli transporta līdzekļa izmantošanasilgumam un nobraukumam, attiecībā pret līdzvērtīgiemtransporta līdzekļiem tirgū. Bojājumi, kas izraisīti ceļusatiksmes negadījumu, nepareiza remonta vai trūkstošudetaļu rezultātā, un kas ietekmē ekspluatācijas un ceļusatiksmes drošību. Tīši bojājumi, kas kaitē transportalīdzekļa izskatam un funkcionālajam stāvoklim. Ārpuskārtasbojājumi, kas samazina transporta līdzekļatālākpārdošanas cenu.
Virsbūve
Normāla nolietojuma bojājumi
 • Nelieli iespiedumi, kas nav sabojājuši krāsu un ko var novērst bez detaļu krāsošanas.
 • Iespiedumi, kas nav dziļāki par 1 mm un nav lielāki par 1 € monētu (līdz 20 mm).
 • Līdz 3 iespiedumiem vienā elementā.
 • Ekspluatācijas laikā veikta pienācīga un profesionāla apkope.
Ārpuskārtas bojājumi
 • Iespiedumi, kas ir izraisījuši krāsas bojājumus.
 • Iespiedumi, kas ir dziļāki par 1 mm un ir lielāki par 1 € monētu (> 20 mm).
 • Vairāk par 3 iespiedumiem vienā elementā.
 • Ekspluatācijas laikā veikta neatbilstoša un/vai neprofesionāla apkope, uzturēšana (t.sk. mazgāšana).
 • Visi bojājumi, kas radušies dažādu veidu incidentu rezultātā.
 • Krusas izraisīti bojājumi.
Krāsojums
Normāla nolietojuma bojājumi
 • Vides ietekmes izraisīti bojājumi, kurus var novērst pulējot.
 • Nelieli akmens triecienu radīti bojājumi - 1-4 iespiedumi uz vienu virsbūves detaļu.
 • Mazgāšanas iekārtu atstātās pēdas, traipi vai citi nespodri laukumi, ko var novērst pulējot.
 • Nelieli krāsas virskārtas skrāpējumi (piem., durvju malās).
Ārpuskārtas bojājumi
 • Vides ietekmes izraisīti bojājumi, kurus nevar novērst pulējot.
 • Akmens triecienu radīto bojājumu blīva koncentrācija - 5 un vairāk iespiedumi uz vienu virsbūves detaļu.
 • Akmens triecienu bojājumi, kas izraisījuši krāsas bojājumus.
 • Krāsas bojājumi, ko nevar novērst pulējot, korozija.
 • Uzlīmju un logotipu paliekas un to atstātās pēdas.
 • Neatbilstoši vai neprofesionāli aizkrāsojumi (piem., netīrumiem uzklāts krāsojums, krāsu burbuļi, traipi vai atšķirīgi krāsu toņi).
Buferi un spārni, dekoratīvās uzlikas
Normāla nolietojuma bojājumi
 • Nelieli krāsas nobrāzumi vai skrāpējumi, ko var novērst ar pulēšanu.
 • Nelieli akmens triecienu radīti bojājumi vai nelieli skrāpējumi, kas nav pamanāmi un kas atbilst transporta līdzekļa izmantošanas ilgumam un nobraukumam.
 • Nelieli akmens triecienu radīti bojājumi - 1 līdz 4 iespiedumi uz vienas bufera vai spārnu detaļas.
Ārpuskārtas bojājumi
 • Bojājumi, kuru novēršanai nepieciešama detaļu nomaiņa, remonts vai krāsošana. Piemēram: plaisas, skrambas/švīkas, nolobījusies krāsa, spiediena pēdas, kompresijas un deformācijas, kā arī neatbilstoša un/vai neprofesionāli veikta apkope.
 • Akmens triecienu radīto bojājumu blīva koncentrācija - 5 un vairāk iespiedumi uz vienas bufera vai spārnu detaļas.
Stikli un lukturi
Normāla nolietojuma bojājumi
 • Nelieli akmens triecienu radīti bojājumi, kas nav uzreiz pamanāmi un kas neietekmē ceļu satiksmes drošību.
 • Vējstikli, kas uzturēti atbilstoši vietējām Ceļu satiksmes noteikumu tehniskajām prasībām (redzamu defektu gadījumā, ko izraisījusi apkope, tiks piemērota vērtības samazināšana).
Ārpuskārtas bojājumi
 • Bojājumi, kas ietekmē ceļu satiksmes drošību.
 • Saplaisājis stikls.
 • Iedauzīti stikla elementi.
 • Neatbilstoša un neprofesionāla blīvju apkope/remonts, notraipītas remontētās detaļas, neaizsmērētas plaisas, izkropļotas, iedauzītas vai saplaisājušas detaļas, mehāniski bojāti stikla apsildes elementi.
 • Skrāpējumi.
 • Sūces un/vai saplīsuši lukturi (piem., priekšējie lukturi, aizmugurējie lukturi u.tml.), svešķermeņi lukturos.
Laminētā vējstikla remonta noteikumi
Normāla nolietojuma bojājumi
A = iesvītrotais laukums = remonts nav atļauts; B = remonts ir atļauts
Pirms remonta
Pēc remonta

Vējstiklu var remontēt tādā gadījumā, ja:

 • bojājumi ir uz ārējās virsmas, tādējādi nebojājot plastmasas slāņu iekšējo virsmu;
 • remonts notiek, cik vien drīz iespējams, lai bojātajā vietā nebūtu iekļuvuši šķidrumi un netīrumi;
 • iedauzītās vietas diametrs nav lielāks par 5 mm;
 • plaisas, kas parādās radiāli no iesituma vietas, nav garākas par 50 mm;
 • akmens triecienu radītie bojājumi ir novērsti. Pasažieru automašīnām vai citiem transporta līdzekļiem līdz 3,5 t:
 • jānodrošina, lai autovadītājam ir pietiekami plašs redzeslauks jebkuros iespējamos laika apstākļos. Šo redzeslauku mēra no sēdekļa viduspunkta un tam jābūt 29 cm platam, kā arī jābeidzas ne augstāk un ne zemāk par stikla tīrītāja darbības lauku.
Ārpuskārtas bojājumi
Pirms remonta
Pēc remonta
 • Vizuāls piemērs nekvalitatīvi veiktam akmens triecienu izraisīto bojājumu remontam: tiek piemērota vērtības samazināšana.
 • Tehniski nekvalitatīvi veikts akmens triecienu radīto bojājumu remonts: nepieciešama elementu nomaiņa.
Riepas
Normāla nolietojuma bojājumi
 • Protektoru dziļums (mēra vidējā zonā) ne mazāks par 2 mm vasaras riepām un ne mazāks par 4 mm ziemas vai vissezonas riepām.
 • Nelielas noberzuma pēdas uz riepas sānu malām, kas nav sabojājušas riepas kordu un neietekmē ceļu satiksmes drošību.
Ārpuskārtas bojājumi
 • Protektoru dziļums (mēra vidējā zonā) mazāks par 2 mm vasaras riepām un mazāks par 4 mm ziemas vai vissezonas riepām.
 • Vienpusējs, nevienmērīgs riepu nodilums vai riepu bojājumi, kas radušies ārējas ietekmes rezultātā.
 • Nepieciešami ass mērījumi (nevienmērīgs riepu protektora nodilums).
 • Ražotāja prasībām neatbilstoša riteņu un riepu komplektācija.
 • Bojājumi, kas apdraud ceļu satiksmes drošību (plaisas, porainība, svešķermeņi riepās u.tml.).
Diski
Normāla nolietojuma bojājumi
 • Korozija, kas nav radusies pēc mehāniska bojājuma.
 • Nelieli skrāpējumi un nobrāzumi uz diska apmales, kas nav lielāki par 20 mm un nav dziļāki par 1 mm, un iespējams saremontēt. (Šis punkts neattiecas uz diskiem, kuru izgatavošanas tehnoloģija nepieļauj veikt remontu).
 • Nobrāzumi uz dekoratīvajām uzlikām, kas ir mazāki par 100 mm.
Ārpuskārtas bojājumi
 • Plaisas, deformācija vai lūzumi.
 • Nobrāzumi, kas ir lielāki par 20 mm un ir dziļāki par 1 mm, ieskaitot redzamu materiāla nobrāzumu. (Šis p-kts neattiecas uz diskiem, kuru izgatavošanas tehnoloģija nepieļauj veikt remontu).
 • Trūkst oriģinālās rezerves daļas.
 • Korozijas bojājumi, kas ir lielāki par 20 mm.
 • Dekoratīvo uzliku nobrāzumi, kas ir lielāki par 100 mm, un/vai bojāti uzliku stiprinājumi.
Interjers un sēdekļi
Normāla nolietojuma bojājumi
 • Neliels un vienmērīgs krāsas izbalojums, nodilums, kas radies normāla nolietojuma rezultātā.
 • Dabisks grīdas seguma nolietojums, bez caurumiem, atbilstoši transporta līdzekļa izmantošanas ilgumam un nobraukumam.
 • Nelieli nobrāzumi vai korozija, kas radusies normāla nolietojuma rezultātā.
 • Viegli notīrāmi traipi, kuru tīrīšanā nav jāpielieto ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi.
Ārpuskārtas bojājumi
 • Ļoti netīrs salons, būtiskas krāsas izmaiņas.
 • Caurumi, plaisas, iegriezumi un jebkādi vispārēji bojājumi.
 • Nenotīrāmi vai grūti notīrāmi traipi, smērējumi.
 • Jebkāda nepatīkama smaka, ko izraisījusi smēķēšana, dzīvnieku pārvadāšana un/vai pelējums u.tml..
 • Trūkstošas detaļas.
Papildierīču bojājumi
Ārpuskārtas bojājumi
 • Urbumi, kas atrodas autovadītāja un/vai pasažieru redzeslaukā (piem., uz instrumentu paneļa, galvenās vadības pults, durvju paneļa u.c.).
 • Pārbūves, ko nav iespējams atjaunot sākotnējā stāvoklī.
 • Aksesuāru bojājumi (piem., iegriezumi cepuru pakaramajos vai durvju paneļos, nenoņemtas uzlīmes un logotipi u.c.).
 • Displeju (piem., navigācijas ierīces displeja) bojājumi.
Tehniskie mezgli
Tehniskie mezgli: motors, transmisija, zobratu mehānisms, asis, stūres mehānisms, bremzes, utt.
Normāla nolietojuma bojājumi
 • Normāls nolietojums un nodilums, kas neietekmē ceļu satiksmes drošību un transporta līdzekļa ekspluatācijas drošību.
 • Pilna informācija par transporta līdzeklim veiktajiem apkopes darbiem (piem., servisa grāmatiņa).
Ārpuskārtas bojājumi
 • Bojājumi, kas ietekmē ceļu satiksmes drošību vai transporta līdzekļa ekspluatācijas drošību (piem., motora telpas, ritošās daļas, stūres iekārtas, citu mezglu un aizsargdetaļu mehāniskie bojājumi, kas nav radušies normāla nodiluma rezultātā - uzbraukts kādam priekšmetam, trotuāra apmalei u.c.).
 • Apskates/apkopes, kas nav veiktas atbilstoši ražotāja instrukcijām, Ceļu satiksmes noteikumiem vai tās veiktas neautorizētās remonta/apkopju vietās.
 • Transporta līdzekļa regulāro apskašu un/vai apkopju noteikto termiņu neievērošana.
 • Atslēgu, paneļu, papildierīču, palīgierīču u.c. darbības traucējumi.
Citi bojājumi
Ārpuskārtas bojājumi
 • Trūkstošas detaļas, ja tās ir bijušas komplektācijā iegādājoties transporta līdzekli (piem., oriģinālie un/vai otrs komplekts diski/riepas un riepu stiprinājumi, standarta ierīces un papildierīces, rezerves atslēgas (nepieciešama bloķēšanas sistēmu nomaiņa), radio kodu karte, signalizācijas pults, komplektācijā ietilpstošie instrumenti, drošības veste, pirmās palīdzības komplekts, servisa apkopes grāmatiņa, lietošanas pamācība, navigācijas kompaktdisks vai videodisks, atmiņas ierīces, zibatmiņas kartes SD, USB, navigācijas ierīces, reģistrācijas apliecība, tehniskās apskates uzlīme, elektroauto uzlādes kabeļi u.tml.).
 • Veiktas tehniskās pārbūves (piem., mikroshēmu iestatīšana (chip tuning), pazemināšana u.tml.).
Ja tev ir jautājumi:

Lejuplādē SIXT+ BALTICS lietotni